Izjava o privatnosti firme AriensCo GmbH

Opšte informacije

AriensCo GmbH Vam želi dobrodošlicu na našu internet stranicu koju ste dobili na adresi https://www.as-motor.ba. Molimo vas da odvojite malo vremena da saznate o merama koje smo implementirali za vašu zaštitu ličnih podataka. Rado ćemo objasniti vaša prava kao subjekta podataka jednostavnim izrazima. U nastavku možete naći kontakt informacije kontakt osoba koje se bave zaštitom podataka, kao i informacije o podacima koje prikupljamo i obrađujemo, kao što su preko trećih strana.
Prvo, moguće je pristupiti našem sajtu bez pružanja ličnih podataka.
Kao odgovorna strana (“kontrolor”) uveli smo brojne tehničke i organizacione mere kako bismo osigurali najpotpuniju zaštitu vaših ličnih podataka obrađenih putem ove internet stranice. Ipak, prenosi podataka zasnovanih na Internetu uključuju sigurnosne rizike i ne može se osigurati apsolutna zaštita. Iz tog razloga je moguće prenositi lične podatke preko analognih puteva kao što je telefon. Međutim, ako želite da prenosite lične podatke preko naše internet stranice, možda će biti potrebna obrada.
Ako i dalje imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka nakon pregleda ove Izjave o privatnosti podataka, molimo vas da stupite u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka (citirano u nastavku) kao prvu tačku kontakta.

Koncepti zaštite podataka

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano (u daljem tekstu “subjekt podataka”).

Obrada je svaka procedura izvršena sa ili bez pomoći automatizovanih metoda. Ovo uključuje prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptaciju ili izmenu, pronalaženje, konsultacije, korišćenje, objavljivanja putem prenosa, širenja ili na drugi način omogućavanja, usklađivanja ili kombinovanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.

Pristanak je svaka izjava koju subjekt podataka slobodno daje u konkretnom slučaju da se subjekt podataka slaže sa obradom ličnih podataka.

Primalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo, kome se otkrivaju lični podaci, bilo treće strane ili ne.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Treća strana je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili organ koji nije subjekt podataka, kontrolor, obrađivač i lica koja su, pod neposrednim ovlašćenjem kontrolora ili obrađivača, ovlašćena za obradu ličnih podataka.

Profilisanje je bilo koji oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču učinka fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferencija, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno.

Kontrolor definisan od strane EU-GDPR je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji, samostalno ili zajedno sa drugima, odlučuje o ciljevima i sredstvima obrade ličnih podataka.

Ima i adresa kontrolora

Kontrolor koji je definisan u EU-GDPR ili u drugim zakonima o zaštiti podataka država članica Evropske unije ili zakona države članice i drugih propisa koji imaju pravni karakter zaštite podataka je:

AriensCo GmbH
Generalni Direktor: Jochen Schneider
Ellwanger Strasse 15
74424 Bühlertann, Germany

Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka kontrolora za obradu je:

Mr Gerald Saur
GS MANAGEMENTSYSTEME
Quandtstrasse 3
73479 Ellwangen, Germany
gerald.saur@gsmanagement.de
Tel. +49 7961 53171

Svaki subjekt podataka može direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka za pitanja i sugestije u vezi sa zaštitom podataka. Ako postoje pritužbe imate pravo na žalbu, koju možete poslati na:

Nadzorni organ za Baden-Vurttemberg

Državni službenik za zaštitu podataka i slobodu informacija Baden-Württemberg
P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Kolačići

Naš sajt koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se postavljaju i čuvaju na računaru preko Internet pregledača.
Neki kolačići sadrže takozvani ID kolačića, koji je jedinstveni identifikator. Internet stranice i serveri se tako mogu dodeliti pojedinačnom Internet pretraživaču u kojem je kolačić sačuvan. To znači da se vaš internet pretraživač može nedvosmisleno (ponovo) prepoznati.
Kolačići nam pomažu da korisnicima ove internet stranice pružimo bolju uslugu nego bez kolačića.
Korišćenje našeg internet sajta se može pratiti pomoću kolačića, kao što su stranice kojima se pristupa, tj. koje stranice su od interesa. To omogućava stalno poboljšavanje naše internet stranice.
Možete blokirati kolačiće na našem internet sajtu u bilo kom trenutku tako što ćete podesiti pregledač da trajno odbije postavljanje kolačića. Pored toga, postojeći kolačići mogu biti izbrisani preko svih većih Internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Međutim, ako deaktivirate kolačiće u vašem pretraživaču, neće sve funkcije našeg internet sajta biti upotrebljive u nekim uslovima.
Na primer, blokiranje kolačića na Internet pretraživaču takođe sprečava Google da postavi kolačić konverzije u IT sistem subjekta podataka. Kolačić koji je već postavio Google AdVords može se izbrisati putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa.
Štaviše, imate mogućnost prigovora na Google oglašavanje zasnovano na interesu. Da biste to uradili, pristupite postavkama na svakom Internet pregledaču koji koristite na linku vvv.google.de/settings/ads.

Prikupljanje podataka i informacije na veb stranici

Naš sajt prikuplja brojne opšte podatke i informacije sa svakim pristupom sajtu od strane subjekta podataka ili automatizovanog sistema. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u log datotekama servera. Može se prikupiti sledeće:

 • Operativni sistem korisnika koji pristupa sistemu
 • Tip pretraživača i njegova verzija
 • Veb-sajt sa koga sistem za pristupanje pristaje na naš sajt (takozvani referrer)
 • Internet Protokol Adresa (IP adresa),
 • Pod-sajtovi koji se aktiviraju putem sistema za pristupanje na našem sajtu
 • Datum i vreme pristupa našem sajtu
 • Internet provajder sistema pristupa i
 • Ostali slični podaci i informacije koje se koriste za sprečavanje opasnosti u slučaju napada na naše IT sisteme

Kada koristi ove opšte podatke i informacije AriensCo ne daje zaključke o subjektu podataka. Umesto toga, ove informacije su potrebne za:

 • Optimizaciju sadržaja naše veb stranice i oglašavanja za našu veb stranicu
 • Ispravno dostavljane sadržaja naše veb stranice
 • Obezbeđivanje funkcionalnosti naših IT sistema i tehnologije našeg veb sajta
 • U slučaju napada, pružanje informacije organima za sprovođenje zakona koji su potrebni za krivično gonjenje

Stoga, s jedne strane, ovi anonimno prikupljeni podaci i informacije se statistički analiziraju od strane AriensCo, a s druge strane se analizira sa ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našem preduzeću, kako bi naposletku osigurali optimalan nivo zaštite ličnih podataka koje obrađujemo.

Anonimni podaci datoteka evidencije servera čuvaju se odvojeno od svih ličnih podataka koje je odredio subjekat podataka.

Prenos podataka putem obrazaca

Imate mogućnost prenošenja informacija i ličnih podataka putem obrazaca na našoj veb stranici. Ovi lični podaci se prenose sa odgovarajućeg ekrana za unos. Lični podaci koje unesete prikupljaju se i čuvaju isključivo za upotrebu na lokaciji relevantnog kontrolora i za potrebe kontrolora.
Širenje ovih podataka kategorički se ne dešava, osim ako postoji zakonska obaveza širenja ili ako diseminacija služi u svrhu krivičnog gonjenja ili potvrđivanja naših zakonskih prava.
Vaša registracija se koristi da vam ponudi dodatne sadržaje ili usluge.
Ako zatražite informacije o proizvodu ili prodaji putem jednog od naših formi za kontakt, prosledićemo vaš upit jednom od naših prodajnih partnera (ovlašćenog distributera u vašoj blizini) u svrhu bavljenja vašim upitom. Kada se registrujete za garanciju, mi čuvamo vaše podatke tako da vam nakon kupovine možemo poslati i servisne informacije i druge informacije (npr. Informacije koje se odnose na dodatnu opremu, rezervne delove, posebne promocije, itd.).
Možemo vam pružiti informacije o tome koji se lični podaci koji se odnose na vas čuvaju na poseban zahtev. Pored toga, na vaš zahtev ili instrukciju možemo da izbrišemo ili ispravimo vaše lične podatke, ako ne postoje zakonske obaveze zadržavanja za suprotno. Službenik za zaštitu podataka i svi zaposleni relevantnog kontrolora dostupni su vam kao kontakt osobe u tom pogledu.

Brisanje i blokiranje ličnih podataka

Mi obrađujemo i čuvamo vaše lične podatke samo za period koji je potreban za postizanje svrhe skladištenja, ili ako je to zakonski neophodno ili neophodno zbog vladine uredbe.
Ako svrha obrade više ne važi ili ako istekne rok čuvanja propisan zakonom, lični podaci će biti rutinski, i u skladu sa zakonskim propisima, blokirani ili izbrisani.

Vaša prava

Pravo na dobijanje potvrde

Mi smo dužni da vam pružimo potvrdu da li će se lični podaci o kojima je reč biti obrađeni. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka kako biste se mogli koristiti ovim pravom.

Pravo na informaciju

Kao subjekat podataka imate pravo da u svakom trenutku besplatno dobijete informacije od nas u vezi sa ličnim podacima koji se odnose na vašu osobu, kao i kopiju tih informacija. Imate druga prava u vezi sa informacijama:

 • Svrha obrade
 • Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
 • Primalac ili kategorije primalaca kojima su lični podaci otkriveni, ili će biti objavljeni, posebno u slučaju primalaca u trećim zemljama ili u slučaju međunarodnih organizacija
 • Ako je moguće, planirano trajanje za koje će se čuvati lični podaci ili, ako to nije moguće, kriterijume za određivanje tog trajanja
 • Postojanje prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas ili ograničenje obrade od strane kontrolora ili prava na prigovor na ovaj proces
 • Postojanje prava na žalbu nadzornom organu
 • Ako lični podaci nisu prikupljeni od subjekta podataka: svi raspoloživi podaci o poreklu podataka
 • Postojanje funkcije automatskog odlučivanja, uključujući profilisanje u skladu sa članom 22 stav 1 i 4 EU-GDPR i – barem u ovim slučajevima – smislene informacije o logici koja je uključena, kao i obimu i planiranim efektima za takvu obradu za subjekta podataka
 • Štaviše, imate pravo na informaciju o tome da li smo prosledili lične podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, onda u svim drugim aspektima subjekt podataka ima pravo da dobije informacije o odgovarajućim garancijama u vezi sa prenosom podataka.

Ako želite da tvrdite ovo pravo na informaciju, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku relevantnog kontrolora.

Pravo na ispravku, brisanje i blokiranje

Imate pravo da zahtevate ispravku, brisanje ili blokiranje ličnih podataka koji se odnose na vas i koji se čuvaju. Ako zakonski propisi ne dozvoljavaju brisanje, onda će vaši podaci biti blokirani tako da budu dostupni samo u svrhe navedene u obaveznim zakonskim propisima.

Da biste ostvarili svoja prava, navedena gore, na ukidanje, informacije, ispravke i brisanje ili blokiranje vaših ličnih podataka, molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka putem kontakt podataka koji su navedeni u nastavku. Traženje vaših prava, gore navedenih, je besplatno za vas.

Pravo na ograničenu obradu

Imate pravo da ograničite obradu ako:

 • Vi osporavate tačnost ličnih podataka, naime, za vremenski period koji nam omogućava da proverimo ispravnost ličnih podataka
 • Je obrada nezakonita i vi odbijate brisanje ličnih podataka, i umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe ličnih podataka
 • Nam više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali su vam potrebni lični podaci za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva
 • Ste Vi podneli prigovor na obradu u skladu sa čl. 21 par. 1 iz EU-GDPR i još nije utvrđeno da li naši legitimni razlozi za procesiranje prevazilaze vaše razloge

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da dobijete vaše lične podatke koje ste nam dostavili, u strukturiranom, prevalentnom i mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor

Imate pravo iz razloga koji proističu iz vaše situacije da u bilo kom trenutku podnesete prigovor obradi ličnih podataka koji se odnose na vas, što nastaje usled čl. 6 par. 1 slova e ili f EU-GDPR. Ovo se takođe odnosi i na profilisanje koje podržavaju ove odredbe. U slučaju prigovora mi više ne obrađujemo lične podatke osim ako možemo dokazati uverljive, legitimne razloge za obradu koji prevazilaze vaše interese, prava i slobode, ili ako se obrada koristi za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva.

Pored toga, imate pravo da iz razloga koji proističu iz vaše konkretne situacije uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se javljaju u našim objektima u naučne ili istorijske svrhe ili u statističke svrhe u skladu sa čl. 89 para. 1 EU-GDPR, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjenje zadatka od javnog interesa.

Da biste ostvarili pravo na prigovor, možete se direktno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

U vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EU, možete slobodno da iskoristite svoje pravo na prigovor putem automatizovanih procesa, za koje se koriste tehničke specifikacije.

Automatizovane odluke od slučaja do slučaja uključujući i profilisanje

Imate pravo da ne budete podvrgnuti odluci koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi – uključujući profilisanje – koja proizvodi pravnu implikaciju koja utiče na vas ili koja vas značajno narušava na sličan način.

Ako subjekt podataka želi da potvrdi prava u odnosu na automatizovane odluke, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog relevantnog kontrolora u bilo kom trenutku.

Pravo da opozove pristanak prema zakonima o zaštiti podataka

Svaki subjekt podataka na koji se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo koje je odobrio evropski zakonodavni i regulatorni organ da u bilo kom trenutku opozove pristanak za obradu ličnih podataka.

Ako želite da potvrdite svoje pravo da opozovete pristanak, u svakom trenutku možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka.

Pravo na žalbu
Imate pravo žalbe nadležnom nadzornom organu (čl. 57. st. 1. tač. f) DS-GVO). Kontakt podatke nadzornog organa (LfDI Baden-Württemberg) možete pronaći ovde: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt-aufnehmen/

Kontaktiranje putem e-pošte

E-poruke, uključujući i sadržaj e-pošte, prosljeđuju se organizaciji za obradu podataka unutar kompanije i obrađuju. Pošto je većina e-poruka u smislu sadržaja podložna obavezi arhiviranja u skladu sa poreskim kodom (Abgabenordnung (AO)), prema zakonskim zahtevima moramo arhivirati e-poštu do 10 godina. Da biste to uradili, koristi se sistem za skladištenje koji komprimuje i čuva sadržaj pošte. Budući da se poruke e-pošte ne mogu tretirati na drugačiji način, izričito kažemo da aplikacije e-pošte za poslove i privatne poruke mogu biti pogođene trajnim skladištenjem i arhiviranjem. Stoga tražimo da se suzdržite od slanja privatnih e-poruka. Aplikacije za posao, pogledajte “Aplikacija putem pošte”. Ako zatražite informacije o proizvodu ili informacije o prodaji putem e-pošte, mi ćemo proslediti vaš upit i vaše kontakt podatke jednom od naših prodajnih partnera (ovlaštenog distributera u vašoj blizini) u svrhu rešavanja vašeg pitanja.

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni formular ili nam pišete direktno putem pošte, podaci koje šaljete nama, kao što su vaša adresa e-pošte i eventualno vaše ime će biti sačuvani na našem mail serveru. Ako zatražite informacije o proizvodu ili prodaji preko jedne od naših formi za kontakt, prosledićemo vaš upit jednom od naših prodajnih partnera (ovlašćenog distributera u vašoj blizini) u svrhu rešavanja vašeg pitanja.

Aplikacije za posao i postupak prijave za posao

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke aplikanata u svrhu izvršenja procesa prijave. Obrada se može vršiti i elektronski. Ovo je takođe slučaj kada nam kao podnosiocu predstavke dostavite odgovarajuću aplikacionu dokumentaciju elektronskim putem, na primer, putem e-pošte. Ako sa vama sklopimo ugovor o radu, preneseni podaci će biti pohranjeni u našem sistemu u svrhu obrade radnog odnosa, u skladu sa zakonskim propisima. Ako sa vama nije sklopljen ugovor o radu, dokumentacija za prijavu će biti izbrisana tri meseca nakon objavljivanja odluke o odbijanju, ako ne postoje drugi legitimni interesi suprotni. Na primer, takvi legitimni interesi mogu biti teret dokazivanja u sudskom postupku u skladu sa Zakonom o jednakom tretmanu (Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ili sličnoj situaciji.

Prijava putem pošte

U slučaju postupka elektronske prijave putem e-maila podaci će biti prosleđeni rukovodiocima tehničkih odelenja unutar kompanije koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke u vezi sa vašom prijavom. Naši zaposleni koji su uključeni u proces prijave su obučeni i eksplicitno obavezani da čuvaju tajnost i uputili su se da ne dupliraju vašu prijavu.

Prijava putem papirne dokumentacije

U slučaju postupka podnošenja zahteva putem papirnih dokumenata (u štampanom obliku) podaci će biti prosleđeni rukovodiocima tehničkih odelenja unutar kompanije koji su (zajednički) odgovorni za donošenje odluke u vezi s vašom prijavom. Da biste to uradili, možda će biti potrebno da kopirate dokumente ili delove dokumenata. Naši zaposleni koji su uključeni u proces prijave su obučeni i eksplicitno obavezani da čuvaju tajnost i obučeni su da ne dupliraju vašu prijavu. U svrhe povezane sa teretom dokazivanja, zadržaćemo vašu prijavu u periodu koji je gore naveden. Nakon toga, sve kopije vaših dokumenata za prijavu će biti sigurno uništene (putem drobilice). Mi ćemo vam vratiti originalne dokumente kako bismo izvršili svoju odgovornost.

Obrada podataka o ugovorima

Radimo zajedno sa spoljnim pružaocima usluga. Ovi eksterni provajderi usluga su zaduženi da obrađuju lične podatke u skladu sa našim uputstvima. Pošto je zaštita vaših podataka za nas veoma važna, pri odabiru ovih pružalaca usluga posebnu pažnju posvećujemo standardima zaštite podataka. Na primer, radimo sa sledećim pružaocima usluga:

 • CRM (Customer Relationship Management) sistem
 • Portal Akademije za organizaciju zakazanih termina i učesnika za obuku
 • Portal za naše ovlašćene prodavce sa direktnim pristupom prodajnim, marketinškim i servisnim informacijama i materijalima
 • Online marketinški alat za slanje biltena
 • Štamparije i prodavnice pisama za slanje štampane pošte
 • Kartografski i podatkovni alat za jasnu prezentaciju podataka dilera po regijama
Obrada garancije

Osnov za obradu je ugovor o garanciji. Ovo se nudi kroz koncept „plaćanja podacima“, u kome dobijate garanciju za proizvod koja prevazilazi zakonsko pravo na garanciju u zamenu za vašu registraciju i povezano slanje marketinških informacija. Ako se protivite daljem slanju marketinških informacija pre isteka maksimalnog garantnog roka, to će se smatrati raskidom ugovora o garanciji, tako da se ne mogu tražiti dalje pogodnosti po ugovoru o garanciji. Nakon isteka maksimalnog garantnog roka, u bilo kom trenutku možete uložiti prigovor na dalju obradu vaših podataka.

U okviru ugovora o garanciji prikupljamo vaše podatke kako bismo vam poslali marketinške informacije u vezi sa našim proizvodima. Pravni osnov za obradu je čl. 6 st. 1 lit. 1 b) DSGVO tokom garantnog roka, i čl. 6 st. 1 lit. 1 f) DSGVO nakon isteka garantnog roka. Automatsko donošenje odluka uključujući profilisanje se ne dešava.

U toku obrade garancije obrađujemo podatke o proizvodu, datum kupovine, podatke o vašoj adresi i vašu mejl adresu.

Vaša prava koja su objašnjena pod naslovom „Vaša prava“ ostaju nepromijenjena.

Vaši podaci će se čuvati u okviru ugovora o garanciji tokom trajanja ugovora, a zatim najmanje do isteka zakonskog perioda čuvanja u skladu sa Nemačkim trgovačkim zakonikom (HGB). Nakon isteka ugovora o garanciji, vaši podaci će se čuvati na osnovu legitimnog interesa sve dok ne prigovorite ili ne zatražite brisanje.

Pošto vaše lične podatke koristimo i u marketinške svrhe na osnovu tzv. legitimnog interesa (čl. 6 stav 1 lit. f DSGVO) nakon isteka maksimalnog garantnog roka, želimo da vas posebno obavestimo o vašem povezanom pravu na prigovor. U slučaju vašeg prigovora, više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim ako ne možemo da pokažemo ubedljive legitimne osnove za obradu koje imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili ako obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Ako obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvih marketinških mera u skladu sa čl. 21 (2) DS-GVO. U slučaju vašeg prigovora na obradu u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše lične podatke u ove svrhe.

Prikupljanje i korišćenje podataka

Poreklo podataka

Ako niste sami podneli zahtev za garanciju preko naše veb stranice https://as-motor.force.com/Registrierungsprozess, ili ako ste nas kontaktirali putem mejla ili kontakt forme (pogledajte naslov 12) podatke smo dobili direktno od vašeg ugovornog partnera (dilera) kod kog ste se registrovali za garanciju proizvoda, na primer.

Zajednička obrada podataka od strane kompanija grupe
AriensCo GmbH je deo međunarodne grupe AriensCo. Da bismo vam pružili najbolje moguće proizvode i usluge, naše različite kompanije iz grupe rade zajedno. Prema tome, podatke iz dosijea kupaca, u kojima se vode i podaci kupaca garancije, zajednički obrađuju kompanije AriensCo u Nemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj i Francuskoj (čl. 26 DSGVO). Vaši podaci neće biti obrađeni u druge svrhe osim gore navedenih. Možete ostvariti sva svoja prava (vidi i dole) protiv AriensCo GmbH.

Korišćenje internet stranice

Osim ako nije drugačije navedeno ili dopunjeno u relevantnim odeljcima, vaše podatke obrađujemo kako je opisano pod naslovom “Prikupljanje podataka i informacije na veb stranici”.

Google Analytics

Ova veb stranica koristi Google Analitics, uslugu za analizu veba kompanije Google Inc. (“Google”). Google Analitic koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb lokacije. Po pravilu, informacije koje generiše kolačić u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta se prebacuju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija (dodatni alati, anonimni način rada, itd.) aktivirana na ovoj veb lokaciji, Google će prvo skratiti vašu IP adresu u državama članicama EU ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će se kompletna IP adresa preneti na Google server u SAD i tamo skratiti. U ime operatera ovog veb sajta, Google će koristiti ove informacije za procenu vaše upotrebe veb sajta, za izradu izveštaja o aktivnostima na sajtu i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje veb-sajta i interneta operateru veb sajta . IP adresa koju vaš pregledač prenese u okviru Google analitike neće biti povezana sa drugim podacima koje poseduje Google. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke za vaš softver za pregledač. Međutim, želimo da istaknemo da ako to učinite, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost ovog veb sajta. Osim toga, možete sprečiti prikupljanje podataka vezanih za korištenje veb-lokacije koju generira kolačić (uključujući vašu IP adresu) i prenos na Google, kao i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik na sledećem linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Možete da sprečite prikupljanje ličnih podataka putem usluge Google Analitics klikom na sledeći link. Biće postavljen kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posete ovom veb sajtu.

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i privatnosti i zaštiti podataka pružaju se na http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/.

Izričito izjavljujemo da je na ovoj veb stranici Google Analitics proširen sa kodom “anonimizeIp” kako bi se osigurala anonimna zbirka IP adresa (takozvano IP maskiranje).

Google AdWords

Relevantni kolekcionar je integrirao Google AdWords na ovu veb lokaciju. Google AdVords je usluga za oglašavanje na internetu koja omogućava oglašivačima da postavljaju oglase u rezultate Googleovih pretraživača, kao i na Google mrežu oglašavanja. Google AdWords omogućava oglašivaču da unapred odredi određene ključne reči, preko kojih će se oglas prikazivati samo u rezultatima pretrage preko Google-a, ako korisnik pozove rezultat pretraživanja relevantan za ključne reči pomoću pretraživača. U Googleovoj reklamnoj mreži oglasi se distribuiraju putem automatskog algoritma i u skladu sa prethodno definisanim ključnim riječima na veb-lokacijama relevantnim za temu.

Kompanija koja radi sa Google AdVords uslugama je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdVords-a je oglašavanje naše veb-lokacije putem prikazivanja relevantnog oglašavanja na veb-lokacijama kompanija trećih strana i rezultata pretrage preko Google pretraživača i prikazivanja oglašavanja trećih strana na našoj veb-lokaciji.

Dodatne informacije i Google-ove odredbe o zaštiti podataka mogu se pozvati na adresi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Na ovom veb sajtu imamo integrisane komponente usluge YouTube. YouTube je internet video portal koji omogućava besplatan prikaz video klipova za video izdavače, što drugim korisnicima omogućava besplatan pregled, procenu i komentarisanje ovih video klipova. YouTube dozvoljava objavljivanje svih vrsta video zapisa, zbog toga se kompletan filmski i televizijski prenos, ali i muzički spotovi, trejleri ili video snimci koje sami korisnici mogu pozvati mogu pozvati putem internet portala.

Kompanija koja koristi YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Putem svakog pristupa pojedinačnim stranicama ovog veb sajta koje upravlja relevantni kontroler i na kojem je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), Internet pretraživač u IT sistemu subjekta podataka će automatski biti indukovan od strane odgovarajuće YouTube komponente za preuzimanje prezentacije odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije u vezi sa YouTube-om mogu se pristupiti na adresi https://www.youtube.com/yt/about/de/. Kao deo ove tehničke procedure, YouTube i Google stiču znanje o određenoj stranici veb sajta koju posećuje subjekat podataka.

Pravila o privatnosti podataka koje je objavio YouTube, a kojima se može pristupiti na adresi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

Socijalne mreže

Na našim veb stranicama nudimo vam mogućnost deljenja odgovarajuće stranice u društvenim mrežama (npr. Facebook, Google+, Tvitter, LinkedIn) ili putem e-pošte. Na našem sajtu su samo integrisani kao spoljni linkovi ka odgovarajućim uslugama. Nakon što kliknete na integrisanu grafiku preusmerićete se na stranicu odgovarajućeg provajdera društvene mreže, tj. Samo u ovom trenutku će se informacije o korisniku preneti odgovarajućem dobavljaču društvene mreže. Ako ne želite da navedene društvene mreže dobiju takve podatke, nemojte kliknuti na grafiku. Za informacije koje se odnose na rukovanje vašim ličnim podacima putem društvenih mreža, molimo pogledajte odgovarajuće politike privatnosti pružalaca socijalnih mreža:

Facebook

https://de-de.facebook.com/policy.php

Google+

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter

https://twitter.com/privacy?lang=de

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

YouTube

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XING

https://www.xing.com/privacy